Trináste dôchodky výrazne narastú a penzisti ich budú môcť dostať aj skôr ako v decembri. Na koľko peňazí si prídu?

Penzisti by mali na konci tohto roka dostať štedrejší trinásty dôchodok. Vláda už schválila návrh novely zákona o sociálnom poistení. Ten počíta s tým, 13. dôchodok v roku 2024 bude vo výške priemernej sumy danej dôchodkovej dávky. Inak povedané, keď pôjde o starobného dôchodcu, jeho trinásty dôchodok bude na úrovni priemernej starobnej penzie na Slovensku. Keďže pri niektorých druhoch dôchodkov je priemerná suma nízka, v legislatíve bude zavedená aj minimálna hranica trinásteho dôchodku.

„Cieľom predkladaného návrhu zákona je opätovne zadefinovať 13. dôchodok ako novú dôchodkovú dávku, ktorá nahradí doterajší 13. dôchodok, ktorý je štátnou sociálnou dávkou. Navrhuje sa, aby nárok na 13. dôchodok mali poberatelia všetkých dôchodkových dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou, bez ohľadu na sumu vyplácanej dôchodkovej dávky. Nárok na 13. dôchodok budú mať podľa predloženého návrhu poberatelia dôchodku aj vtedy, ak ich dôchodok je vyplácaný niektorým z príslušných útvarov silového rezortu,“ uvádza ministerstvo práce v návrhu.

Kým po minulé roky sa výška trinásteho dôchodku počítala podľa vzorca a závisela od sumy poberanej penzie, 13. dôchodok v roku 2024 bude pre všetkých poberateľov daného druhu dôchodku rovnaký. Jej výška sa tak bude líšiť len v závislosti od druhu poberanej dôchodkovej dávky. Pre určenie sumy trinástej penzie bude rozhodujúca priemerná suma penzie za predchádzajúci kalendárny rok. Niektoré dôchodky sú ale pomerne nízke. Legislatíva tak počíta s tým, že ak bude priemerná mesačná suma daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, suma trinástej penzie pre tento druh dôchodku bude 300 eur. Vlani to bola maximálna suma 13. dôchodku, najmenej sa vyplácalo 50 eur.

Vlaňajší priemerný dôchodok

Pre tohtoročné trináste dôchodky sa teda budú brať do úvahy vlaňajšie priemerné sumy dôchodkov. Tieto štatistiky zverejňuje Sociálna poisťovňa, no zatiaľ nie sú známe. Keby sa brali do úvahy priemerné sumy za jedenásť mesiacov minulého roka, starobný dôchodca by mal dostať trinásty dôchodok na úrovni niečo málo cez 602 eur. Predčasní penzisti by zase mali mať nárok na vyše 629 eur. Pod hranicou 300 eur sú podľa predbežných údajov vdovecký a sirotský dôchodok či invalidný dôchodok do 70 percent.

Do úvahy sa bude brať dôchodok, na ktorý má penzista nárok v decembri daného roka. Keď bude niekto dostávať viac dávok naraz, do úvahy sa zoberie priemerná suma dôchodku, ktorý bude pre neho výhodnejší. Ľuďom, ktorí poberajú sociálny dôchodok a dôchodok za výsluhu rokov, sa suma trinásteho dôchodku určí rovnako ako invalidným penzistom s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 percent. Inak povedané, do úvahy sa pri nich bude brať priemerná suma invalidnej penzie do 70 percent.

Ministerstvo do zákona vložilo aj možnosť skoršieho vyplatenia trinástej penzie. „V záujme pružného reagovania vlády napríklad na rast cien a s tým súvisiacich zvýšených finančných nákladov poberateľov dôchodkov sa navrhuje splnomocniť vládu vydávať nariadenie vlády, ktorým bude môcť zabezpečiť poberateľom dôchodku vyplatenie vládou určenej pomernej časti 13. dôchodku ešte pred decembrom,“ uvádza ministerstvo práce. Časť trinásteho dôchodku tak bude môcť štát vyplatiť aj skôr v prípade, že napríklad nastane prudšie zdražovanie.

Staré podmienky

Nárok na 13. dôchodok v roku 2024 budú mať naďalej ľudia, ktorí poberajú starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský, sociálny alebo štátny dôchodok. Keď penzista poberá napríklad výsluhový dôchodok ako bývalý policajt, trinástu penziu mu vyplatí rezort vnútra. Rovnako to funguje aj pri iných štátnych dôchodkoch. Po novom už Sociálna poisťovňa nebude o nároku na 13. dôchodok posielať písomné rozhodnutie. Vyplatí ho automaticky.

Nárok na 13. dôchodok v roku 2024 bude mať každý, kto bude v decembri poberať ktorúkoľvek dôchodkovú dávku. V čase skoršieho vyplatenia ale musí mať penzista nárok na niektorý druh dôchodkovej dávky najneskôr nasledujúci mesiac. Napríklad, ak vláda vyplatí časť trinástej penzie už v auguste, nárok na ňu bude mať človek, ktorému nárok na dôchodok a jeho výplatu vznikne najneskôr od septembra toho istého roku. Pre všetkých penzistov potom platí, že v decembri sa bude vyplácať trinásty dôchodok znížený o sumu, ktorá bola vyplatená predčasne.

Sociálna poisťovňa tiež musí po novom zverejňovať priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok za predchádzajúci kalendárny rok do 15. februára. Výnimkou bude len tento rok, kedy to musí urobiť najneskôr do konca júla. Suma 13. dôchodku sa nebude valorizovať tak, ako bežné penzie. Jej suma sa bude zvyšovať spolu s rastom priemerných dôchodkov. Ani pred zmenou zákona sa trinásty dôchodok nevalorizoval. Zachované zostane aj pravidlo, že bude chránený pred exekútorom.

Novelu zákona zatiaľ schválila len vláda. Teraz musí ísť návrh aj s pripomienkami od vlády do parlamentu. Keď ho schvália aj poslanci, musí ho ešte podpísať prezidentka. V takom prípade nadobudne účinnosť v júli tohto roka.

Článok je prevzatý zo stránky www.finsider.sk so súhlasom autora.

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať