Význam životného poistenia nepodceňujte

Nikto z nás nemyslí rád na negatívne veci, ani tie týkajúce sa nášho zdravia. Pred možnými zdravotnými komplikáciami však nemôžeme slepo zatvárať oči. Je dobré byť pripravený a vedomý si všetkých rizík, ktoré nám môže vážna zmena zdravotného stavu priniesť. Prioritou pre klienta je mať dobre nastavenú poistnú zmluvu, ktorá mu zabezpečí finančnú stabilitu tým, že vykryje prípadný výpadok príjmov spôsobený úrazom, chorobou či nebodaj smrťou.

Na čo všetko treba myslieť pri správnom nastavení zmluvy životného poistenia? Každá poistná zmluva sa dnes už dá nastaviť absolútne individuálne, podľa potrieb klienta. Pri jej tvorbe je potrebné brať do úvahy ako klient žije, aké sú jeho mesačné príjmy a výdavky, aké vysoké sú jeho neodkladné záväzky a tiež ako sa postarať o rodinu, ak by došlo k zníženiu alebo strate príjmu z, dôvodu vážnych zdravotných problémov alebo dokonca úmrtia. Na plnenie zo životného poistenia sa totiž môžeme pozrieť ako na alternatívny príjem klienta, ktorý bude mať k dispozícii akonáhle štandardný príjem poklesne alebo prestáva plynúť.

Každá kvalitná zmluva životného poistenia by mala obsahovať krytie pre prípad týchto piatich rizík: smrť, invalidita, kritické choroby, trvalé následky úrazu a pracovná neschopnosť. Poďme sa pozrieť detailnejšie na prvé tri z nich.

1. Riziko: Invalidita

Pokiaľ sa klient stane invalidným, treba si uvedomiť, že návrat do plnohodnotného pracovného života nepríde po pár mesiacoch, ale skôr rokoch, ak vôbec. Ale poďme pekne poporiadku. Samotné priznanie invalidity zo strany Sociálnej poisťovne nie je okamžité, často trvá pol roka až rok od podania žiadosti o posúdenie, kým je klient uznaný invalidným. To znamená, že  môže vzniknúť obdobie bez sociálnych dávok, kde je obzvlášť kľúčové mať iný zdroj príjmov na vykrytie potrebných nákladov. Zároveň netreba zabúdať na to, že klient si nepotrebuje vykryť iba svoje bežné výdavky, ale pribúdajú mu aj dodatočné náklady súvisiace s liečbou a prispôsobením sa vzniknutej situácii (zdravotné pomôcky, úpravy bývania a pod.). Na to poslúži finančná „injekcia“ zo strany poisťovne v minimálnej výške 10 000 €, ktorá v prípade invalidity zohráva kľúčovú úlohu a klientovi musí byť ihneď k dispozícii. V prípade invalidity môže nastať situácia, že mu bude v rámci prehodnocovania odňatá a v tom prípade ostane klient navyše aj bez invalidného dôchodku. Aj pre tento prípad vie byť vďaka svojej životnej poistke krytý.

Poďme sa pozrieť na príklad. Priemerná mzda v hospodárstve za 1. polrok 2022 bola 1 252 € mesačne. Priemerný invalidný dôchodok je k augustu 2022 vo výške 298,28 € mesačne. Ak sú náklady klienta na život povedzme 800 € mesačne, v rozpočte mu na vykrytie nevyhnutných nákladov bude chýbať približne 500 € mesačne. To ročne predstavuje 6 000 €, na tri roky 18 000 € a tak ďalej. Tu naozaj netreba rozmýšľať v krátkodobom horizonte, práve naopak. Správne nastavenie poistných súm slúži na vykrytie finančných potrieb klienta, aby mal priestor sústrediť sa na liečbu tak dlho ako potrebuje a nemusel riešiť nedostatok finančných prostriedkov.

2. Riziko: Kritické ochorenia

Kritické ochorenia sa z medicínskeho hľadiska merajú v päťročniciach, s tým že prvých päť rokov je kritických a prvý rok je kľúčový. V prvom roku by sa klient mal zamerať na liečebný proces, ktorý si jednak vyžaduje dodatočné finančné prostriedky, ale hlavne minimalizáciu psychickej záťaže. V takejto situácii stres z finančnej nestability rozhodne neprospieva. A práve tu zohráva svoju úlohu opäť životné poistenie.

Pri nastavovaní poistnej sumy však netreba byť krátkozraký, naopak štatistiky nám ukazujú, že by sme mali pozerať práve na spomínaný 5-ročný horizont. Napríklad v prípade rakoviny prsníka je viac ako 60% pacientiek diagnostikovaných vo včasnom štádiu, kedy ochorenie postihuje iba prsník a nerozšírilo sa na ďalšie orgány. Vtedy je predpokladaná pravdepodobnosť prežitia v 5 ročnom horizonte až 99%. Preto by sme v ideálnom prípade mali klientom dopriať dodatočné finančné zdroje práve na 5 rokov, aby sa sústredili na svoje zdravie.

Klienti zväčša nevedia, ako o poistných sumách uvažovať. Dôležité je poznať odpoveď na otázku: Odkiaľ získam peniaze na  pokrytie nákladov v prípade, že mi celkovo alebo čiastočne vypadne príjem z dôvodu kritickej choroby? Aby sme pochopili fungovanie tohto procesu, vysvetlíme si to po rokoch. Prvý rok klientovi prichádza nemocenská dávka, ale len v prípade, ak mu na ňu vzniká nárok. V opačnom prípade náklady ostávajú žiaľ na klientovi. Po prvom roku podporná dávka končí. Ako sme hovorili, prvý rok je kľúčový a klientovi, ktorý má uzatvorené životné poistenie, by mala prísť „finančná injekcia“ na jeho liečbu. Z týchto finančných prostriedkov vie zaplatiť konzultácie, liečebné náklady a regeneráciu.  Ako však klient udrží rozpočet, ak nemá životné poistenie a finančná injekcia nepríde? Ak je klientovi priznaná  PN, riešime len rozdiel medzi výškou nemocenskej dávky a výškou nákladov, čo je ten lepší prípad. Druhý rok už ale celkové náklady  preberá na seba  až do uznania invalidity klient. Invalidný dôchodok nemusí pokrývať jeho celkové náklady, ale toto vieme opäť zabezpečiť práve spomínaným poistením pre prípad invalidity. Toto všetko sú dôležité informácie, ktoré je nutné si uvedomiť a premýšľať nad nimi v prípade nastavovania poistného krytia pri riziku kritického ochorenia.

3. Riziko: Smrť

Pri tomto type rizika uvažujeme o viacerých oblastiach života klienta, ktoré je potrebné zabezpečiť. Najčastejšie hovoríme o krytí úveru, ak klient nejaký má. Tu je rovnako dôležité správne nastavenie poistnej sumy, ktorá by nemala byť iba vo výške samotnej hypotéky, ale mala by byť navýšená o 5 – 10% z výšky úveru. Dôvodom je rozdiel medzi klesaním poistnej sumy a klesaním istiny úveru, čím v určitom čase je poistné krytie nižšie ako zostatok hypotéky. Tu je dôležité povedať, že do toho vstupuje aj výška úrokovej sadzby. Čím je vyššia, tým pomalšie klesá istina úveru a rastie nám rozdiel nekrytý poistením. Špeciálne v dnešnej dobe, kedy sa úrokové sadzby zvyšujú je dobré na to nezabúdať. Súčasťou krytia v rámci rizika smrti sú aj pohrebné náklady, ktoré sú z roka na rok vyššie. V neposlednom rade, pokiaľ má klient rodinu, v poistnej sume musí byť zabezpečený aj príjem pre ďalšie fungovanie domácnosti. Obzvlášť v prípade úmrtia jedného z rodičov menších detí je toto určite nezanedbateľný faktor.

 

Ak to zhrnieme, pri rozmýšľaní o správnom nastavení poistného krytia si jednoducho treba uvedomiť, že poistenie je alternatívny príjem a slúži primárne na udržanie finančného rozpočtu.

Článok je prevzatý zo stránky www.finportal.sk so súhlasom autora

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať